Privacyverklaring

Jans Control, gevestigd aan De Run 4312, 5503 LN  Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Business Center De Hogt
De Run 4312
5503 LN  Veldhoven

+31(0)6 1054 1934
info@janscontrol.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jans Control verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

 • Naamgegevens
 • Adresgegevens en gebruikelijke contactgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en eventueel -plaats
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die uzelf actief telefonisch en/of schriftelijke verstrekt
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@janscontrol.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

In het kader van wettelijke verplichting worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt:

 • Burgerservicenummer
Doel van de verwerking

Jans Control verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling (crediteur, debiteur, salaris, etc.)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jans Control verwerkt ook persoongegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

JansControl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Inc. De cookies (als beschreven in punt 8 van deze verklaring) geven inzage in bezoekersaantallen en bezoek van pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan JansControl haar communicatie / informatie op website beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers. JansControl kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u terug via de volgende link: //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Aanvullende informatie over de Terms of Service van Google Analytics vindt u terug via de volgende link: //www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Jans Control bewaart persoonsgegevens in beginsel niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Vrijwel zonder uitzondering zijn de wettelijke, met name fiscale, bewaartermijnen langer dan voornoemde bewaartermijnen. Derhalve zal Jans Control zich conformeren aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jans Control verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (HR-platform, ERP-systeem, Salarisverwerking), sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jans Control blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

JansControl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jans Control en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@janscontrol.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Bij het gebruik van de app “Kopie ID” van de Rijksoverheid is dit eenvoudig te verwerken op uw smartphone. Zowel voor iOS als Android toestellen in app store terug te vinden. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jans Control wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jans Control neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@janscontrol.nl.

Versie 1.0 / Januari 2019