Disclaimer

De teksten op deze website vallen onder het auteursrecht van Jans Control. Het is niet de bedoeling dat een bezoeker van deze website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, informatie of teksten van deze website kopieert. Daarnaast is Jans Control niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Jans Control benadrukt dat een bezoeker van de website geen rechten kan ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. Wordt op deze website doorverwezen naar andere informatiebronnen van derden, dan heeft Jans Control geen controle over die bronnen. Verwijzingen worden slechts ter informatie voor de websitebezoeker opgenomen.

The texts on this website fall under the copyright of Jans Control. Visitors of this website are not allowed to copy information or text from this website, without prior written consent. In addition, Jans Control is not liable for damage that may arise as a result of incorrect or incomplete information on this website. Jans Control emphasizes that a visitor to the website cannot derive any rights from the information offered on this website. If this website refers to other information sources of third parties, Jans Control has no control over those sources. References are only included for information purposes for visitors to this website.